Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea si analiza poziției strategice de ansamblu. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea un model specific, care va alinia cel mai bine resursele si capacitățile unei entități la cerințele mediului in care funcționează.

Prezentăm în continuare analiza SWOT pentru grupul de acțiune locala Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, pentru fiecare element analizat în analiza – diagnostic: teritoriu, populație, economia locală, activități sociale și instituții locale.

TERITORIUL

Puncte tari

 • Omogenitate teritorială;
 • Fertilitatea solurilor și relieful de câmpie, permit dezvoltarea agriculturii;
 • Clima caldă favorizează agricultura;
 • Regim hidrografic generos (râul Neajlov și râul Argeș cu afluenții lor)
 • Rețea rutieră;
 • Rețea feroviară funcțională;
 • Situarea teritoriului în preajma a importante centre urbane: București, Giurgiu, Găești.

Puncte slabe

 • Infrastructură rutieră organizată dar slab dezvoltată;
 • Servicii sociale deficitare;
 • Infrastructură educațională de proastă calitate.

Oportunități

 • Poziționare în apropierea orașelor Găești, Giurgiu și București ceea ce facilitează accesul locuitorilor la mari piețe de desfacere;
 • Creșterea potențialului agricol;
 • Posibilități de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupurilor de Acțiune Locală și astfel, facilitarea accesului la finanțare a micilor întreprinzători.

Amenințări

 • Risc de secetă  din cauza temperaturilor foarte ridicate pe timp de vară;
 • Slaba valorificare a patrimoniului arhitectural și cultural
 • Imprecizia inventarului și evidenței patrimoniului arhitectural;
 • Nivel redus de implicare a oamenilor pentru dezvoltarea teritoriului lor;
 • Lipsa fondurilor, ceea ce generează o dificultate în accesarea surselor de finanțare nerambursabilă (solicitanții nu pot acoperi partea de contribuție proprie și de cheltuieli neeligibile).

POPULAȚIA

Puncte tari

 • Populația tânără este mai numeroasă decât cea în vârstă;
 • Există populație activă în special în sectorul agricol;
 • Forță de muncă ridicată și relativ ieftină în comparație cu alte zone.

Puncte slabe

 • Șomaj ridicat;
 • Număr mediu de salariați foarte redus Forța de muncă ce asigură serviciile din zonă slab calificată (educaționale, medicale, sociale);
 • Participare socială redusă;
 • Nivel redus de educație și grad ridicat de analfabetizare;
 • Descentralizare administrativă redusă;
 • Îmbătrânirea populației active în agricultură
 • Învățământ liceal sporadic.

Oportunități

 • Facilitatea accesului la informații prin posibilitățile de organizare în zonă a unor cursuri de formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe;
 • Posibilitatea de creștere a numărului de locuri de muncă (și implicit a populației active) prin facilitarea accesului la finanțare a microîntreprinderilor;
 • Promovarea, prin finanțări nerambursabile, a integrării tinerilor în viața rurală;
 • Promovarea, prin finanțare nerambursabile, a formării profesionale a fermierilor.

Amenințări

 • Politici defavorizante la nivelul zonei în ceea ce privește comunitățile mici;
 • Riscul apariției bolilor pe fondul sărăciei și a consumului de alcool;
 • Tendința de îmbătrânire a populației din cauza migrării forței de muncă tinere în străinătate;
 • Migrarea populației la orașe, în special, din cauza lipsei de locuri de muncă;
 • Riscuri de calamități naturale (secetă în special) ce pot afecta comunitățile rurale deja sărace.

ECONOMIA LOCALĂ

Puncte tari

 • Sectorul agricol este cel mai dezvoltat în zonă și constituite principalul furnizor de locuri de muncă din teritoriu GAL;
 • Exploatarea culturilor agricole cu rol semnificativ pentru economia locală:
 • Forța de muncă ridicată și relativ ieftină în comparație cu zonele învecinate;
 • Existența, la nivel local, a micilor meseriași autorizați în lucrări de zidărie, comerț, croitorie.
 • Experiența dobândită de către locuitori în folosirea fondurilor europene.

Puncte slabe

 • PIB mic în comparație cu alte zone;
 • Tehnologizare redusă a agriculturii: parc agricol uzat fizic și moral;
 • Grad ridicat de dependență în agricultură;
 • Nivelul redus de asociativitate al micilor producători agricoli;
 • Populație activă în agricultură cu un nivel scăzut al cunoștințelor și competențelor;
 • Rata șomajului rural mai ridicată față de alte zone, lipsa locurilor de muncă;
 • Venituri relativ mici comparativ cu alte zone;
 • Sectorul microîntreprinderilor subdezvoltat, la fel ca și sectoarele de comerț și servicii.

Oportunități

 • Posibilități de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea unor mari piețe urbane;
 • Posibilități de dezvoltare economică prin constituirea grupurilor de acțiune locală în zonă și, astfel, facilitatea accesului la finanțare a micilor întreprinzători;
 • Programe de înființare și funcționare a formelor asociative;
 • Posibilități de dezvoltare economică prin accesarea altor surse de finanțare nerambursabilă.

Amenințări

 • Competiție la nivel național din partea firmelor puternice;
 • Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, pentru anumite produse sau servicii;
 • Competiție mondială care poate duce la creșterea importurilor;
 • Dificultăți în obținerea certificatelor de mărci de origine, datorită reticenței la asociere a producătorilor agricoli și alimentari;
 • Accentuarea migrării în străinătate a forței de muncă;
 • Nivelul scăzut al cunoștințelor;
 • Neglijarea sectorului agricol în favoarea altor sectoare.

ACTIVITAȚI SOCIALE ȘI INSTITUȚII LOCALE

Puncte tari

 • Număr mare al copiilor înscriși la școală;
 • Îmbunătățirea accesului la educație pentru grupurile dezavantajate;
 • Existența în fiecare comună a unui dispensar în care își desfășoară activitatea un medic de familie;
 • Existența programelor guvernamentale de sprijinire a persoanelor fără venit;
 • Existența la nivelul fiecărei primării a unui departament de asistență social.

Puncte slabe

 • Nivel redus de implicare a instituțiilor locale în activitățile sociale ale zonei din lipsa fondurilor;
 • Cămine culturale dotate insuficient sau necorespunzător;
 • Dispensare comunale slab dezvoltate;
 • Școli dotate slab sau personal slab pregătit;
 • Lipsa de cămine de bătrâni și de centre de copii în zonă;
 • Inexistența spațiilor de recreere.

Oportunități

 • Stimularea societății civile să aibă inițiative în dezvoltarea socială a zonei
 • Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea și dotarea instituțiilor publice locale: școli, dispensare comunale, cămine culturale, alte clădiri de interes public local.

Amenințări

 • Creșterea migrării populației din cauza calității slabe a serviciilor esențiale: învățământ și sănătate;
 • Posibilități limitate de desfășurare a activităților sportive și culturale în zonă;
 • Dificultăți întâmpinate în accesarea fondurilor nerambursabile datorită lipsei cunoștințelor în domeniu;
 • Deteriorarea continuă a infrastructurii sociale publice.

Analiza SWOT prezentată este realizată în conformitate cu analiza diagnostic a teritoriului și permite identificarea corectă a punctelor tari și slabe, a oportunităților și a amenințărilor din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord.