Obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție și masurile prezentate în acest capitol sunt rezultatul consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord și pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT prezentate în capitolele precedente. Măsurile stabilite sunt cele mai relevante pentru teritoriu, asigură îndeplinirea nevoilor identificate și contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În vederea stabiliri acestor măsuri au fost implicați toți actorii cheie din teritoriu.

Implicarea actorilor cheie din teritoriul s-a realizat prin intermediul acțiunilor de animare, consultare, întâlniri grupuri de lucru cu partenerii și informare întreprinse în teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord de către echipa tehnică ce s-a ocupat de implementarea proiectului ”Constituire GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord” finanțat prin Măsura 19.1 din PNDR 2014 – 2020.

În perioada 16.12.2015 – 16.02.2016 în teritoriul GAL au fost organizate 5 acțiuni de animare, câte una în fiecare comună. Cu această ocazie s-a discutat cu un număr de 50 persoane câte 10 din fiecare comună și s-au împărțit materiale pentru animare (pliante, afișe, broșuri, etc). În perioada 16.12.2015 – 16.02.2016 în fiecare comună din teritoriul GAL s-a organizat câte o acțiune de consultare ce a constat în completarea de chestionare, câte 10 în fiecare comună, și discuții cu persoanele prezente. În perioada 16.01.2016 – 01.03.2016 au fost efectuate 3 întâlniri cu partenerii și fima pentru a dezbate și analiza informațiile existente și a hotărî liniile de urmat în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare rurală a zonei cât mai eficientă și implementabilă.

Rezultatul centralizat al celor 50 de chestionare este următorul:

Considerate cele mai de interes priorități pentru zonă:
 • P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (27,21 %),
 • PI: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale (25,17%),
 • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor (23,8 %),
 • P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (20,4 %),
 • P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură (2,05 %) și
 • P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic (1 , 37 %).
Domeniile de interes considerate prioritare:
 • 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale (21 ,47 %),
 • 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale (18,79 %),
 • 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole (16,78 %),
 • IC) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (1 3,42), restul având un procentaj sub 10%.
Domeniile agricole care se doresc a fi sprijinite:
 • sere și solarii (29,63 %),
 • Legumicultură (26,66%),
 • zootehnie (9,63%),
 • cultura plantelor aromatice (7,40%),
 • restul domeniile având procentaje nesemnificative.

Pentru aceste domenii indicate cei chestionați au considerat că următoarele măsuri ar trebui incluse in SDL:

 • sprijin forfetar pentru înființarea unor exploatații cu valoare adăugată mare pe suprafețe restrânse (29,58 %),
 • formare profesională în domeniul menționat anterior (25,35 %),
 • sprijin pentru înființarea unei cooperative a producătorilor din domeniul menționat (15,49),
 • sprijin pentru înființarea/modernizarea unei exploatații din domeniul anterior,
 • restul având procente sub 10 %.
Pentru asigurarea calității strategiei cei chestionați au considerat că cele mai potrivite măsuri pentru teritoriu sunt:
 • măsura dedicată investițiilor în infrastructură social (33,33%),
 • măsura dedicată promovării formelor asociative (31 ,85%),
 • măsura dedicată aplicări schemelor de calitate (13,33%),
 • măsura pentru integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă) (1 1 ,85%),
 • restul având procentaj sub 10%.
Referitor la criteriile de selecție locală cei chestionați au considerat că ele trebuie să facă referire la:
 • numărul locurilor de muncă nou create (21,24%),
 • relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii (19,86%),
 • acțiuni care să contribuie la protejarea mediului (19,18%),
 • valoarea proiectului (18,49%),
 • restul având procent sub 10%.
Principala problemă la implementarea unui proiect s-a considerat a fi:
 • lipsa sumei de bani necesară pentru susținerea cheltuielilor ce urmează să se deconteze (sprijinul financiar primit prin proiect) și a TVA-ului (68%),
 • lipsa informațiilor necesare pentru depunerea și implementarea unui proiect (14%),
 • lipsa terenului pe care urmează să se implementeze proiectul (12%),
 • restul răspunsurilor având un procentaj sub 10%.

În perioada 16.02.2016 – 16.03.2016 au fost organizate 5 acțiuni de informare, câte una în fiecare comună, prin intermediul cărora s-au împărțit din nou pliante și broșuri și s-a prezentat și dezbătut draftul de strategie.

În afară de acțiunile menționate în toată perioada de implementare a proiectului ”Constituire GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord” finanțat prin Măsura 19.1 din PNDR 2014 – 2020 s-au purtat discuții și corespondențe între parteneri, echipa tehnică de proiect, firma de consultanță și ceilalți factori relevanți în vederea elaborării unui plan de dezvoltare locală cât mai eficient bazat pe nevoile existente în teritoriu, să folosească oportunitățile existente și să contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei.

Schema logică a intervenției:

Obiectivul de dezvoltare rurală
Obiective transversale
- Favorizarea competitivității agriculturii (PI, P2, P3)
- Mediu și climă
- Inovare
Priorități de dezvoltare rurală:
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe si a inovării în agricultură, silvicultură si în zonele rurale

Domenii de intervenție:
1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol si forestier

Măsuri:
Măsura 1/1C – Formare profesională în domeniul agricol

Indicatori de rezultat:
Numărul total al participanților instruiți: minim 14 persoane

Priorități de dezvoltare rurală:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor

Domenii de intervenție:
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

Măsuri:
Sprijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL

Indicatori de rezultat:
Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți: 
14 Locuri de muncă nou create în cadrul proiectelor sprijinite: 6

Priorități de dezvoltare rurală:
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Domenii de intervenție:
3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Măsuri:
Măsura 3/3A – Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative

Indicatori de rezultat:
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/ organizații de producători: 7

Obiectivul de dezvoltare rurală
Obiective transversale
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (P6)
- Mediu și climă
- Inovare
Priorități de dezvoltare rurală:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice în zonele rurale
Domenii de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
Măsuri: Măsura 6 / 6A Sprijin pentru crearea de activitati neagricole in teritoriul GAL

Indicatori de rezultat:
Numar de locuri de munca create: 8

Domenii de intervenție:
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Măsuri: Măsura 4/6B – Investiții în infrastructura socială

Indicatori de rezultat:
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: minim 50 persoane

Măsuri: Măsura 5/6B – Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Indicatori de rezultat:
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2000 locuitori

Cele 6 măsuri din strategie au fost incluse având în vedere nevoile de dezvoltare locală din teritoriul GAL, sprijinind atât sectorul public cât și cel privat în domeniile identificate ca prioritare la nivel local și având la dispoziție o sumă limitată care poate fi accesată prin intermediul GAL.

Lasă un răspuns