După depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală, parteneriatul public privat GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va începe formalităţile pentru constituirea juridică sub forma unei Asociaţii conform OG nr. 26/ 2000, actualizată. Acest lucru trebuie realizat până cel târziu la data semnării deciziei de finanţare dacă GAL-ul va fi selectat.

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord vor fi prevăzute cel puţin următoarele activităţi obligatorii: consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor,care să evite conflictele de interese,care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; primirea și evaluarea cererilor de finanțare; primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte  de aprobare;  monitorizarea  implementării strategiei de dezvoltare locală plasate  sub responsabilitatea comunității și a  operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. Pe lângă aceste activităţi vor mai fi prevăzute obligatoriu şi activităţile din Planul de acţiune de la Cap. VII. şi facultativ alte activităţi care să contribuie la implementarea SDL în bune condiţii şi cu eficienţă maximă.

Echipa de implementare a SDL are următoarea componenţă:

 1. Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor delucru; – 1 angajat
 2. Responsabil tehnic – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile primare a GAL-ului; are şi atribuţii de verificare a conformităţi şi eligibilităţi cererilor de finanţare şi a cererilor de plată primite de cătreGAL – 1 angajat
 3. Responsabili cu animarea/monitorizarea teritoriului–desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL şi activităţile de monitorizare; are şi atribuţii de verificare a conformităţi şi eligibilităţi cererilor de finanţare şi a cererilor de plată primite de către GAL – 1-2 angajați în funcție de activitatea GAL
 4. Consultanţi externi pentru evaluarea proiectelor primite, contabilitate, audit şi în funcţie de necesităţi în alte scopuri, pentru buna desfăşurare a activităţilorGAL.

Fişele posturilor corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL, se vor ataşa constituind Anexa 8 la SDL.

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii,precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Organigrama de funcţionare a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord:

ADUNAREA GENERALĂ

Cenzor

Consiliul Director

Președinte

Manager (Responsabil adminsitrativ) – 1

Responsabil tehnic- 1               Responsabil cu animarea/ Monitorizarea – 1-2

Gestionarea SDL va fi realizată de către GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord împreună cu Echipa de implementare şi consultanţii externi fiecare dintre cei implicaţi având atribuţii şi responsabilităţi clare pe toată durata de implementare a SDL(în funcție de necesitățile GAL). Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, care va fi întocmit imediat după constituirea juridică a GAL-ului şi va fi aprobat de către Adunarea Generală, va detalia aceste atribuţii şi responsabilităţi.

GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va elabora un Plan de Monitorizare, Evaluare şi Control care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL. Acest Plan va avea în vedere următoareleaspecte:

 • Luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor)
 • Efectuarea zilnică a gestionării GAL
 • Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor
 • Facilitarea coordonării între activităţile compartimentelorGAL
 • Monitorizarea şi raportarea la timp despre ealizările şi rezultatele implementării SDL a GAL
 • Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie la cel mai înalt nivel.

Monitorizarea prevede astfel,un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală.

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la nivelul GAL sunt:

 • Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a indicatorilor de rezultat;
 • Dosarele de plată(intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari–pentru cuantificarea cheltuielilor deja efectuate şi nivelului atins de indicatorii de rezultat;
 • Rapoartele de progres;
 • Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare.

In vederea sistematizării colectării datelor, documentele menţionate anterior sunt organizate în dosare, în ordine cronologică, pe fiecare proiect în parte şi pe fiecare măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală.

In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, trebuie:

 • să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor specifice ale Strategiei de DezvoltareLocală;
 • să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri cât şi calitatea implementării;
 • să se elaboreze recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei.

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării a unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare a rezultatelor implementării.

Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi implicit a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei.

În ceea ce priveşte procesul de evaluare a strategiei de dezvoltare locală, acesta se va desfăşura astfel:

 • Evaluarea ex-ante care a fost realizată înainte de elaborarea strategiei şi a avut drept scop culegerea de informaţii în vederea introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare;
 • Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum şi îmbunătăţirea implementării;
 • Evaluarea ex-post, realizată dupa perioada de implementare a strategiei, va genera indicatori şi informaţii care se vor introduce în strategiileviitoare;

Evaluarea intermediară şi ex-post au rolul de a examina gradul de utilizare a resurselor, eficacitatea şi eficienţa Strategiei de Dezvoltare Locală, impactul socio-economic al acesteia, precum şi impactul asupra priorităţilor teritoriului GAL.

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor şi a strategiei de dezvoltare locală, managementul financiar, inclusiv administrarea adecvată a resurselor şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor.

Controlul presupune stabilirea unui system de verificarea respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de verificare pe teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Programarea vizitelor(controalelor)va trebui să aibă în vedere anumite principii,cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.