Teritoriul acoperit de GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este format din 5 comune ce au în componență 24 de sate.

Teritoriul are o populație totală de 20593 locuitori, o suprafață de 313,95 km 2 și o densitate de 65,59 loc/km2.

Fișa de prezentare a teritoriului

Codul

SIRUTA

Numele localitățiiNr. locuitoriSuprafață
JudețComunăOraș/

Municipiu

nr. loc./ comunănr. loc./ oraș/ municipiukm / comunăkm / oraș/ municipiu
101984GIURGIUBUCȘANI390686,82
101617GIURGIUBUTURUGENI407944 57
101984GIURGIUCLEJANI380986,23
102348GIURGIUCREVEDIA MARE522163,79
103407GIURGIUGRADINARI357832,54
Total20593313,95
Total general20593313,95
% locuitori orașe/municipii locuitori (<25%)din total
Densitatea65,59324733

 

IDUL fiecărei localități din teritoriul GAL, conform ”Listei UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”, care este document suport, este următorul: Bucșani 48,40; Buturugeni 50,43; Clejani 43,91; Crevedia Mare 56,14; Grădinari 61 , 79. Analizând IDUL localităților reiese ca teritoriul cuprinde în majoritate zone sărace, 3 UAT-uri au IDUL mai mic de 55.

Teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este situat în parte de SE a României, în centrul județului Giurgiu fiind la o distanță de 57 km față de orașul Giurgiu, 47 km față de Găești, 66 km față de Alexandria și 46 km față de București.

Relieful GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este în cea mai mare parte plat, specific zonei de câmpie, prezentând anumite denivelări în partea de Vest, și include câteva subunități ale Câmpiei Române (câmpia Burnazului, părți ale câmpiei Vlăsiei, Găvanu Burdea și Titu), unde o mare parte dintre acestea beneficiază de cursuri de apă și terase derivate din râurile Argeș și Neajlov. Acest sector central al Câmpiei Române cu altitudini între 14 și 150 de metri este acoperit cu un pământ de bună calitate favorizând culturile agricole.

Clima din zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este una cu medii termice anuale ridicate (10-11 gr.C), înscriindu-se în zonă cu cele mai ridicate valori din țară, dar cu precipitații reduse (450-600 mm/an) și secete frecvente.

Clima este de tip continental, cu veri foarte calde, cu cantități de precipitații nu prea importante ce cad sub formă de averse și ierni reci marcate la intervale neregulate de viscole puternice dar și de încălziri frecvente. Clima este una favorabilă culturii legumelor și a cerealelor. Temperatura medie multianuală prezintă variații relativ mici, cuprinse intre 10.8 si 11.2 grade Celsius. Prima zi de îngheț se manifestă în jurul datei de 1 noiembrie iar ultimul se înregistrează în jurul datei de 1 aprilie.

Precipitațiile medii anuale se situează în jurul valorii de 560 mm. Precipitațiile sunt repartizate în tot cursul anului, cu unele accente la începutul. Diminuarea volumului precipitațiilor se înregistrează la începutul toamnei și în timpul iernii (mai ales in luna februarie). Umiditatea relativă medie anuală este de 72%.

Teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este expus acțiunii vânturilor. Pe timp de vară bate dinspre est un vânt fierbinte și uscat, provocând seceta, eroziunea solului și furtuni de praf, fiind cunoscut sub numele de Suhovei. Crivățul bate dinspre nord-est, fiind un vânt puternic și rece, provocând geruri, înghețuri intense și viscole. Austrul este cunoscut ca un vânt uscat, dinspre sud sau sud-vest, aducând ger iarna și secetă vara, spulberând zăpada și provocând troiene. Vânturile dominante sunt cele din nord-est și sud-vest, având intensitatea cea mai mare în perioada de iarnă, o viteză de 2-5 m/s (5.5-14 km/ora).

Condițiile climatice, formele de relief și materialul parental au determinat formarea de tipuri și subtipuri de sol caracteristice regiunii (brun roșcate de pădure, în diverse stadii de podzolire). În prezent aceste soluri sunt încadrate în clasa Iuvisoluri roșcate și respectiv aluvisoluri. Tipul genetic de câmpie este cel tabular. În lungul albiei majore a râului Neajlov solurile sunt de tip aluvial, cu texturi diferite, funcție de textura materialelor aluviale depuse și care în raport cu frecvența și durata inundațiilor prezintă diferite stadii de evoluție spre tipul normal de sol.

Resursele pe care se bazează potențialul economic al teritoriului acoperit de GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în momentul de față sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).

Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în teritoriu este fondul funciar agricol, funcția dominantă în profilul economico-social al zonei fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.

De asemenea, în nordul teritoriului vizat sunt în exploatare zăcăminte de țiței, iar dea lungul celor două râuri (Neajlov și Calnistea) sunt extrase nisipuri și pietrișuri.

Regimul hidrografic este foarte bogat fiind alcătuit din râurile Argeș și Neajlov împreună cu afluenții lor.

Vegetația reprezintă o componentă principală în cadrul diferitelor unități naturalteritoriale, sintetizează și exprimă calitatea peisajului, fiind foarte sensibilă la acțiunile elementelor climatice. Teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord face parte din zona de silvostepă cu unele elemente stepice. Mare parte a teritoriului este acoperit cu vestigii ale renumiților Codrii Vlăsiei. Se întâlnesc păduri de stejar, ulm, păr pădureț, jugastru, girniță, în amestec cu numeroși arbuști cum ar fi lemnul câinesc, singerul, cornul. In culturile de plante paioase se regăsește pirul, jalesul, iarba șarpelui sau firuța. Pe solurile sau aluviunile de luncă, plantele ierboase sunt formate din graminee: iarba câmpului, coada vulpii. Pădurile de luncă sunt constituite din specii lemnoase moi: salcia, răchita, plopul, aninul negru. În spațiile înmlăștinate se dezvoltă stuful, rogozul, limbarița, stânjenelul de baltă, săgeata apei, vâscul de apă, papura, cucuta, nufărul sau izma de baltă.

De asemenea, pe teritoriul GAL, în comunele Bucșani, Crevedia Mare și Grădinari, se întâlnește cea mai întinsa pădure de stejar din Romania – Situl Pădurea Bolintin (cod sit ROSC10138), arie protejată NATURA 2000, ce conferă teritoriului o calitate excepțională și unică a peisajului și un patrimoniu natural vast.

Dintre animale menționăm cerbul, căpriorul, porcul mistreț, vulpea, iepurele, popândăul, hârciogul.

Harta administrativă a teritoriului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord

Din punct de vedere al rețelei rutiere, teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord deține o infrastructură foarte bine structurată, însă nu destul de bine valorificată. Teritoriul GAL este situat între două drumuri europene E70 și E81, în apropierea autostrăzii Al fiind traversat de drumul național DN 5B ce leagă orașul Giurgiu de orașul Găești și de alte drumuri județene și comunale. De asemenea teritoriul este traversat de Magistrala CFR 900 București – Videle.

În ceea ce privește structura populației în cadrul Grupului de Acțiune Locală Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, analizând valorile din ANEXA A – POPULAT IA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA, se poate observa că în cadrul GAL sunt 20593 locuitori, din care 10288 bărbați si 10305 femei ponderea populației tânără, cu vârsta de sub 20 de ani fiind aproximativ egală cu cea a populației peste 60 de ani, aspect favorabil, contrar tendinței generale de îmbătrânire a populației în mediul rural.

În ceea ce privește etnia în teritoriul GAL există un număr semnificativ de romi, 1264, reprezentând un procent de 6,14 % din total populație GAL (Anexa B – POPULAT IA STABILA DUPA ETNIE).

Numărul șomerilor din teritoriul GAL este prezentat în tabelul următor:

BucșaniButurugeniClejaniCrevedia MareGrădinari
Număr șomeri76579910850

Deși rețeaua școlară aferentă anului școlar 2015 – 2016 (ANEXA D – RETEAUA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015/2015-2016) nu este una satisfăcătoare în cele 5 comune cu 24 sate componente existând doar 3 grădinițe, 8 școli primare și 5 școli gimnaziale, nivelul de școlarizare al populației din teritoriul GAL este unul care se încadrează în media națională.

În ceea ce privește economia, GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, fiind situat în zona de câmpie, are un teritoriu care este deosebit de favorabil practicării agriculturii, cu cele două ramuri ale sale: cultivarea pământului și creșterea animalelor.

Teritoriul acoperit de GAL este preponderent teren arabil. Principalele ocupații ale locuitorilor, legate de agricultură, sunt favorizate în principal de așezarea teritoriului în zona de câmpie și de faptul ca irigarea este facilitată prin vecinătatea râurilor. Terenul este lucrat atât individual cât și în asociații agricole. Principale culturi în acest moment sunt cele de grâu, orz, porumb.

BucșaniButurugeniClejaniCrevedia MareGrădinari
Suprafața cultivată cu:

(ha)

grâu183210001 394670284
orz orzoaica506345366235144
ovăz2608616113979
porumb486735696731377

Sectorul zootehnic reprezintă a doua ramură ca importanță în agricultura regiunii, creșterea animalelor reprezentând o ocupație de bază a populației din localitățile componente ale GAL. Cea mai importantă ramură a sectorului de creștere a animalelor este reprezentată de păsări, urmată de bovine și caprine.

Teritoriului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord prezintă următoarele caracteristici privind agricultura:

  • Sub aspectul proprietății, agricultura este fărâmițată, iar formele de asociere acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol existent;
  • Lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne;

Mecanizarea existentă acoperă necesarul de lucrări, dar este depășită moral;

  • Veniturile din agricultură sunt reduse și fluctuante în funcție de condițiile climatice și de prețul pieței;
  • Creșterea animalelor este axată pe rase autohtone de productivitate redusă;
  • Dependența producției de condițiile climatice în lipsa unui sistem de irigații;

Nu există suprafețe agricole pe care să se practice agricultura intensivă sau cea ecologică;

  • Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată, ”direct din gospodărie”;
  • Nu exista unități de procesare a produselor agricole la nivel local;
  • Nu există unități legumicole

Numărul mare al exploatațiilor de subzistență sau semi subzistență constituie principala problemă existentă la nivelul sectorului agricol din cadrul GAL. Pentru stimularea transformării gospodăriilor țărănești în ferme agricole familiale cu caracter comercial, trebuie luate măsuri pentru susținerea investițiilor în mediul rural și pentru creditarea agriculturii.

Cu toate că există condiții naturale deosebite, în prezent nu se poate spune că există o productivitate agricolă competitivă și eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotările tehnice necorespunzătoare cât și de modul de exploatare practicat. Teritoriul deține și în domeniul zootehnic un real potențial, dar care ca și celelalte sectoare nu este suficient exploatat.

În concluzie, potențialul agricol ridicat al GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este favorabil practicării agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase și legume.

Având în vedere că agricultura este practicată în mod individual și fracționar se impune crearea unor forme asociative atât în cazul cultivării terenurilor agricole, cât și în materia de valorificare și comercializare a produselor obținute.

În ceea ce privește sectorul industrial acesta nu există în zonă singurele ramuri întâlnite la scară mica fiind comerțul și serviciile.

Zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este afectată de o lipsă semnificativă a infrastructurii sociale și de o deficiență în ceea ce privește serviciile medicale. Se poate spune, așadar, că există o problemă în accesarea serviciilor de sănătate de bază provocând locuitorilor din GAL amânarea îngrijirilor medicale și ducând la creșterea costurilor serviciilor medicale prestate departe de casă.

În teritoriul GAL asistența social este asigurată la nivelul primăriilor. Aceasta presupune un ansamblu complex de măsuri întreprinse pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependența în prezentarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale însă cu scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții

Situația actuală a serviciilor sociale și a infrastructurii din zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord afectează puternic calitatea vieții din spațiul rural și constituie o piedică pentru dezvoltarea activităților economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor și identificarea unor măsuri de intervenție sunt necesare în zonă.

Lasă un răspuns