Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol.

GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de 

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol; Acordă sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe piețele locale …

Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație; Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social …

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă…

Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare.