În momentul întocmiri Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) aGAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord s-a avut în vedere corelarea acesteia cu strategiile relevante pentru teritoriu şi anume: cele 5 strategii de dezvoltare ale comunelor care alcătuiesc teritoriu, Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020, Programul de dezvoltare economică şi socială al judeţului Giurgiu pe anul 2016, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020, Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 –2020.

Cele  6 măsuricuprinse în SDL sunt complementare cu strategiile de mai sus,contribuind la realizarea obiectivelor lor astfel:

Măsura 1 / 1C Formare profesională în domeniul  agricol

Pentru a putea fi competitiv pe piaţă, indiferent de domeniul de activitate, orice persoană trebuie să fie bine pregătită în acel domeniul pe care îl practică. Chiar dacă la un moment dat a urmat o formă de formare profesională şi a căpătat pregătirea necesară în domeniul pe care îl practică, tehnologia şi cercetarea avansează, fiind necesară o pregătire continuă pe tot parcursul desfăşurări activităţi în acel domeniu. Formare profesională în domeniul agricol este necesară pentru ca fermierii să fie iniţiaţi sau să apofundeze cunostinţele avute în domeniul agricol, managementul exploatației, marketing, etc. pentru a putea fi competitivi pe o piaţă în care concurenţa este foarte mare în special cea din afara ţării noastre.

Pe lângă obiectivul i) Favorizarea competitivităţii agriculturii şi obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/ 2013 această măsură a avut în vedere obiectivul general din Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020, “Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private  și publice”, obiectivele specifice: OS 1. “Dezvoltarea sectorului IMM prin predictibilitate și coerență în comunicare”,OS3. “Creşterea competitivităţii sectorului agricol”şi unele dintre acţiunile indicative prevăzute de aceasta strategie la capitolul “Economie”.Deasemenea măsura  raspunde  şi  Obiectivului  strategic  general   “Stimularea   unui   proces   de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi” şi obiectivelor strategice specifice: 3.  “Creșterea  economiei  regionale  prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării  – dezvoltării – inovării;”, 4. “Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;” şi 5. “Dezvoltarea  capitalului  uman  din  regiunea  Sud  Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație  și  instruire  pe  tot  parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014– 2020.

Măsura 2 /2A Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL

Pe lângă obiectivul i) Favorizarea competitivităţii agriculturii şi obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/ 2013 această măsură a avut în vedere şi:

 • Obiectivul general OG1 “Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private și publice” şi Obiectivele  specifice  “Dezvoltarea sectorului IMM prin predictibilitate  și  coerență  în  comunicare”  şi OS3. “Creşterea competitivităţii sectorului agricol” prevăzute de “Strategia de dezvoltare socio- economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorul Economie;
 • Obiectivul general OG 2. Integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc social  şi  Obiectivul  specific    Dezvoltarea  capitalului  uman  prin creșterea accesului la instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă (și reducerea șomajului) din “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorul Social;
 • Obiectivul nr. 2 “Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea balantei comerciale agricole”, 3 “Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare” şi 4 “Modernizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbarile climatice” prevăzute la Cap. V Agricultură şi pescuit din Planul de acţiune pe anul 2016 întocmit de Instituţia Prefectului – judeţul Giurgiu
 • Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor strategice specifice: 3.“Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;”, 4. “Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor natural și a patrimoniului natural;” şi 5. “Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;”,din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020.

Măsura 3 / 3A Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative

Această măsură a avut în vedere următoarele obiective:

 • Obiectivul i) “Favorizarea competitivităţii agriculturii” şi obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013
 • Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile”, 3. “Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării –dezvoltării

– inovării;”, 4. “Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;” şi 5. “Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020.

 • Obiectivul general OG1 “Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private și publice” şi Obiectivele  specifice  “Dezvoltarea sectorului  IMM  prin  predictibilitate  și  coerență  în  comunicare”, OS3.  “Creşterea competitivităţii  sectorului  agricol”  şi  OS5.   “Promovarea cooperării interne și internaționale “, prevăzute de “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorulEconomie;

Măsura 4 / 6B Investiţii în infrastructura social

Obiectivele avute în vedere la introducerea în SDL a acestei măsuri sunt:

 • Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,inclusive crearea și menținerea de locuri de munc㔺i obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013
 • Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia ,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile” şi 6. “Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii sociale”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020.
 • Obiectivele generale OG1.”Reducerea decalajelor la nivelul populației județului Giurgiu prin îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii sociale” şi OG 2. “Integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc social” şi Obiectivele specifice: “Îmbunătățirea accesului  la  servicii  sociale  de  calitate”,  OS2.  “Dezvoltarea   și modernizarea infrastructurii  serviciilor   de   asistență   socială   în   vederea creștera accesibilității populației la servicii de asistență socială de calitate”şi OS4.” Promovarea incluziunii sociale, egalității de șanse și combaterea sărăciei” din “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorul Social;

Măsura 5 / 6B Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Această măsură contribuie la atingerea următoarelor obiective:

 • Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,inclusive crearea și menținerea de locuri de munc㔺i obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013
 • Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile” şi 7 “Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020.
 • Obiectivul general OG    Creșterea  calității  serviciilor  publice  prin îmbunătățirea capacității instituționale a unităților administrative teritoriale şi Obiectivele specifice: OS1. “Creșterea calității managementului politicilor publice la nivelul administrației publice locale – îmbunătățirea participării cetățenilor la deciziile administrației publice, îmbunătățirea calității  serviciilor  publice”  şi OS2. “Valorificarea asociațiilor între diferite unități administrativ teritoriale – dezvoltarea de noi asociații (GAL și ADI) și de proiecte în cadrul celor existente”, din “Strategia de dezvoltare socio-economică  a judeţului Giurgiu 2014-2020” – sectorul Capacitate administrativă;
 • Obiectivul general OG1. “Îmbunătățirea calității serviciului public de educație pentru crearea de capital uman necesar dezvoltării economice” şi Obiective specifice OS1. “Reducerea fenomenului de  abandon  școlar  în  învățământul preuniversitar”, OS2. “Menținerea personalul didactic  prin  metode  de  sprijin public și comunitar”, OS3. Creșterea gradului de acoperire al serviciilor educaţionale pentru asigurarea unui nivel ridicat  de  pregătire  a  resurselor  umane  în contextul unui demers de  dezvoltare sustenabilă a judeţului” şi OS3. “Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi dezvoltarea de programe de atragere şi menţinere a elevilor în instituţiile de învăţământ, în special în mediul rural” din “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014- 2020” – sectorul Învăţământ:
 • Obiectivul general OG1. “O populație mai sănătoasă cu oportunități egale de acces la serviciile medicale”  şi  Obiectivele  specifice    “Crearea  de  servicii  de asistență medico-socială noi, în special pentru grupuri  vulnerabile”,  O4. “Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și asistență socială în vederea creșterea accesibilității populației la servicii de sănătate și asistență socială de calitate” şi O5. “Creșterea calității serviciilor de sănătate prin creșterea numărului de unități prin înființare de spitale din categoriile I și II, dar și a infrastructurii de acces la acestea din mediul rural”.

Măsura 6 / 6A Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL

Această măsură contribuie la atingerea următoarelor obiective:

 • Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilorrurale,inclusivcreareașimenținereadelocuridemunc㔺i obiectivele transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Masura 6/6A se regaseste in obiectivele masurii 7.3. „Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia” Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 6/6A contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 4 “Dezvoltarea sectorului serviciilor si a activitatilor non agricole”

Notă. Link-urile către strategiile menţionate: http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E4225761F0048B32E/$FILE/STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf

http://www.prefecturagiurgiu.ro/portal/giurgiu/prefectura/portal.nsf/AllByUNID/0000143E?

OpenDocument

http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html