Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord este constituit din:

  • Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37Euro/km²:

(19,84×20593)+(985,37×313,95)=408565,12+309356,91= 717922euro

Total componenta A și B este de 1.397.472,31

Din suma de  1.397.472,31 euro aferentă implementării strategiei cheltuielile de funcţionare va reprezenta maxim 20%, respectiv  279.494,06 euro, iar diferenţa de 1.117.978,25 euro va fi împărţită pe cele 6 măsuri din strategie în funcţie de nevoile identificate, astfel:

Priorităţi de dezvoltare ruralăMăsuriAlocare

financiară

Procent

din SDL

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe

și a inovării în agricultură,silvicultură și în zonele rurale

Măsura     1    /    1C

Formare profesională în domeniul  agricol

10.768,83

0,77 %

P2:Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității  tuturo tipurilor de agricultură  în toate regiunile și  promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabilea pădurilorMăsura 2 /2A Sprijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL 210.000,00

15,03 %

P3:  Promovarea  organizării lanțului  alimentar,     inclusiv procesarea  și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării

riscurilor în agricultură

Măsura3/3A Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelorasociative 26.422,31

1,89 %

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele ruraleMăsura 4 / 6B Investiţii în

infrastructura social

 111.776,238,00 %
Măsura 5 / 6B Sprijinirea comunităţii în vederea

dezvoltării locale în    zonele rurale

 559.010,8840,00 %
Măsura 6 / 6A Sprijin pentru crearea de activitati neagricole in teritoriul  GAL200.000,0014,31 %
TOTAL 1.117.978,2580 %
  • Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție

Suma primită pe Componenta B va fi împărţită proporţional respectând procentele din Componenta A, astfel: Cheltuieli de funcţionare 20%, Măsura 1-  0,77%, Măsura 2- 15,03%,Măsura 3 –  1,89 %, Măsura 4- 8,00% şi Măsura 5- 40,00%, Măsura 6 – 14,31%