Imediat ce Strategia de Dezvoltare Locală va fi aprobată GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va începe implementarea ei prin întocmirea ghidurilor si  metodologiei de verificare aferente fiecărei măsuri din SDL. După publicarea ghidurilor vor fi lansate măsurile şi va începe animarea teritoriului pentru ca toţi posibili beneficiari să aibă acces la informaţiile necesare cu privire la depunea proiectelor. Animarea teritoriului va avea loc și înainte de publicarea ghidurilor.       

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor este următoarea:

  • După lansarea sesiuni de depunere a proiectelor acestea pot fi depuse la sediul/punctul de lucru al GAL unde vor fi înregistrate de către un angajat din echipa tehnică a GAL.În momentul înregistrării se deschide pentru fiecare proiect un dosar administrativ în care vor fi arhivate toate documentele generate pe parcursul evaluării şi selecţiei.
  • Se va efectua conformitatea şi eligibilitatea proiectului de către 2 experţi din echipa tehnică a GAL. Experţi pot solicita informaţii suplimentare dacă consider necesar acest lucru. Raportul/fişa privind conformitatea şi eligibilitatea proiectului va fi aprobat de către Managerul GAL. Dacă proiectul este declarat conform şi eligibil merge în etapa următoare. Dacă proiectul este declarat neconform sau neeligibil el va fi respins iar solicitantul va fi notificat putând să conteste notificarea . Contestaţia va fi analizată de către o echipă de contestaţii formată din parteneri GAL. Dacă contestaţia este admisă proiectul merge în faza următoare iar dacăc ontestaţia nu este acceptată proiectul este respins definitiv, putând fi redepus pentru următoarea sesiune.
  • Proiectele declarate conforme şi eligibile pot fi evaluate ethnic şi financiar de către doi experţi externi contractaţi de către GAL, în funcție de disponibilitățile financiare ale GAL-ului.
  • Indiferent de punctajul obţinut la evaluare, proiectele merg în comitetul de selecţie împreună cu dosarul administrativ care cuprinde toate documentele generate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie.
  • Comitetul de selecţie selectează sau respinge proiectele propuse în funcţie de punctajul obţinut şi de criteriile de selecţie aferente măsurii pe care a fost depus respectivul proiect. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”,respective pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat ş i      societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa  la  întâlnirea  comitetului     Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL în vederea evaluării şi beneficiarii vor fi notificaţi cu privire  la  rezultatul evaluării proiectului. Pentru proiectele respinse se va notifica solicitanţii, aceştia putând contesta rezultatul selecţiei la Comisia de contestaţii. Dacă contestaţia este admisă proiectul merge în faza următoare iar dacă contestaţia nu este acceptată proiectul este respins definitiv, putând fi redepus pentru următoarea sesiune.

Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestațiilor vor fi formate din membrii GAL şi vor numite/schimbate prin Hotărâre a Consiliului Director al GAL.

Primul Comitetul de Selecţie va avea următoarea componenţă:

PARTENERI PUBLICI  28,57 %

Partener

Funcţia în CS

Tip/Observaţii

 Comuna Buturugeni

 Membru

 

Comuna Grădinari

Președinte

 

Comuna Bucşani

Membru

 

PARTENERI PRIVAŢI  57,14 %

Partener

Funcţia în CS

Tip/Observaţii

SC Popasul Neajlovului SRL

Membru

 

Ioan Aurelia Cristina PFA

Membru

 

SC Agro Bragadiru Trade SRL

Membru

 

SC Lustina Vision Construct SRL

Membru

 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29 %

Partener

Funcţia în CS

Tip/Observaţii

Asociaţia “Implică-te pentru Viitor”

Membru

 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%

 

 

 

Membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie sunt:SC IMPEX NICOLAS SRL , SC Agro Fishing Măgura SRL, SC Miorod SRL şi Constantin Cristian PFA

Prima Comisia de Soluționare a Contestațiilor va avea următoarea componenţă:

PARTENERI PUBLICI 28,57 %

Partener

Funcţia în CS

Tip/Observaţii

Comuna Clejani

Preşedinte

 

Comuna Crevedia Mare

Membru

 

PARTENERI PRIVAŢI 71,43 %

Partener

Funcţia în CS

Tip/Observaţii

SC Popasul Neajlovului SRL

Membru

 

SC Style Construct SRL

Membru

 

SC Agroflor SRL

Membru

 

Stănilă Marius Dan PFA

Membru

 

SC Dumir Prod SRL

Membru

 

SOCIETATE CIVILĂ 0 %

 

 

 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%