Imediat ce Strategia de Dezvoltare Locală va fi aprobată GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va începe implementarea ei prin întocmirea ghidurilor si  metodologiei de verificare aferente fiecărei măsuri din SDL. După publicarea ghidurilor vor fi lansate măsurile şi va începe animarea teritoriului pentru ca toţi posibili beneficiari să aibă acces la informaţiile necesare cu privire la depunea proiectelor. Animarea teritoriului va avea loc și înainte de publicarea ghidurilor.

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor este următoarea:

  • După lansarea sesiuni de depunere a proiectelor acestea pot fi depuse la sediul/punctul de lucru al GAL unde vor fi înregistrate de către un angajat din echipa tehnică a GAL.În momentul înregistrării se deschide pentru fiecare proiect un dosar administrativ în care vor fi arhivate toate documentele generate pe parcursul evaluării şi selecţiei.
  • Se va efectua conformitatea şi eligibilitatea proiectului de către 2 experţi din echipa tehnică a GAL. Experţi pot solicita informaţii suplimentare dacă consider necesar acest lucru. Raportul/fişa privind conformitatea şi eligibilitatea proiectului va fi aprobat de către Managerul GAL. Dacă proiectul este declarat conform şi eligibil merge în etapa următoare. Dacă proiectul este declarat neconform sau neeligibil el va fi respins iar solicitantul va fi notificat putând să conteste notificarea . Contestaţia va fi analizată de către o echipă de contestaţii formată din parteneri GAL. Dacă contestaţia este admisă proiectul merge în faza următoare iar dacăc ontestaţia nu este acceptată proiectul este respins definitiv, putând fi redepus pentru următoarea sesiune.
  • Proiectele declarate conforme şi eligibile pot fi evaluate ethnic şi financiar de către doi experţi externi contractaţi de către GAL, în funcție de disponibilitățile financiare ale GAL-ului.
  • Indiferent de punctajul obţinut la evaluare, proiectele merg în comitetul de selecţie împreună cu dosarul administrativ care cuprinde toate documentele generate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie.
  • Comitetul de selecţie selectează sau respinge proiectele propuse în funcţie de punctajul obţinut şi de criteriile de selecţie aferente măsurii pe care a fost depus respectivul proiect. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”,respective pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat ş i      societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa  la  întâlnirea  comitetului    Reprezentanții GAL sau solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL în vederea evaluării şi beneficiarii vor fi notificaţi cu privire  la rezultatul evaluării proiectului. Pentru proiectele respinse se va notifica solicitanţii, aceştia putând contesta rezultatul selecţiei la Comisia de contestaţii. Dacă contestaţia este admisă proiectul merge în faza următoare iar dacă contestaţia nu este acceptată proiectul este respins definitiv, putând fi redepus pentru următoarea sesiune.

Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestațiilor vor fi formate din membrii GAL şi vor numite/schimbate prin Hotărâre a Consiliului Director al GAL.

Primul Comitetul de Selecţie va avea următoarea componenţă:

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
Comuna ButurugeniMembru
Comuna GrădinariPreședinte
Comuna BucşaniMembru
PARTENERI PRIVAŢI 57,14 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
SC Popasul Neajlovului SRLMembru
Ioan Aurelia Cristina PFAMembru
SC Agro Bragadiru Trade SRLMembru
SC Lustina Vision Construct SRLMembru
SOCIETATE CIVILĂ 14,29 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
Asociaţia “Implică-te pentru Viitor”Membru
PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%

Membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie sunt:SC IMPEX NICOLAS SRL , SC Agro Fishing Măgura SRL, SC Miorod SRL şi Constantin Cristian PFA

Selecția proiectelor se efectuează de către Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – „Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66 / 2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – „Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, după depunerea proiectelor de către solicitanți și premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord ( inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese.

Declarațiile pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:

  • Numele și prenumele declarantului;
  • Funcția deținută la nivel Asociației pentru Dezvoltare Rurală GIURGIU NORD;
  • Rolul în cadrul procesului de evaluare;
  • Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
  • Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dacă, pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord a unor proiecte apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă unul din proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție  sau Comisiei de contestații sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR / DGDR AM PNDR / MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit în SDL, format din 8 membri ai parteneriatului.  Au fost desemnați 4 membri supleanți. Componența comitetului de selecție este următoarea:

Primul Comitetul de Selecţie va avea următoarea componenţă:

PARTENERI PUBLICI  28,57 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
Comuna ButurugeniMembru
Comuna GrădinariPreședinte
Comuna BucşaniMembru
PARTENERI PRIVAŢI  57,14 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
SC Popasul Neajlovului SRLMembru
Ioan Aurelia Cristina PFAMembru
SC Agro Bragadiru Trade SRLMembru
SC Lustina Vision Construct SRLMembru
SOCIETATE CIVILĂ 14,29 %
PartenerFuncţia în CSTip/Observaţii
Asociaţia “Implică-te pentru Viitor”Membru
PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0%

Membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie sunt:SC IMPEX NICOLAS SRL, SC Agro Fishing Măgura SRL, SC Miorod SRL şi Constantin Cristian PFA

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.

Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la întâlnirile Comitetului de Selecție vor lua parte responsabilul CDRJ: responsabilul cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/ un consilier desemnat de coordonator.