Echipa de implementare a SDL are următoarea componență:

  1. Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor delucru; – 1 angajat
  2. Responsabil tehnic – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile primare a GAL-ului; are şi atribuţii de verificare a conformităţi şi eligibilităţi cererilor de finanţare şi a cererilor de plată primite de cătreGAL – 1 angajat
  3. Responsabilicuanimarea/monitorizareateritoriului–desfăşoarăactivităţideanimarepentru promovarea acţiunilor GAL şi activităţile de monitorizare; are şi atribuţii de verificare a conformităţi şi eligibilităţi cererilor de finanţare şi a cererilor de plată primite de cătreGAL – 1-2 angajați în funcție de activitatea GAL

Adunare Generală

Cenzor

Consiliul Director

Președinte

Manager (Responsabil adminsitrativ)

Responsabil tehnic
Responsabil cu animarea / Monitorizarea

Gestionarea SDL va fi realizată de către GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord împreună cu Echipa de implementare şi consultanţii externi fiecare dintre cei implicaţi având atribuţii şi responsabilităţi clare pe toată durata de implementare a SDL (în funcție de necesitățile GAL).

a) Efectele estimate ale modificării
În urma modificărilor solicitate, cap. IX din SDL a fost actualizat cu situația actuală privind implementarea SDL, respectiv privind numărul de angajați.
b) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificările propuse, nu afectează indicatorii de monitorizare asumați în SDL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Fișele posturilor corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL, se vor atașa constituind Anexa 8 la SDL.

Anexa 8

Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL