Introducere

Având în vedere faptul că spațiul rural din România se confruntă cu o serie de probleme specifice iar discrepanțele dintre zonele urbane și cele rurale sunt foarte mari în toate domeniile (economie, sănătate, învățământ, cultură, etc) abordarea de jos în sus, tip LEADER, este oportună și necesară pentru identificarea nevoilor locale specifice fiecărei zone și rezolvarea lor cu ajutorul potențialului existent în acea zonă.

Pentru rezolvarea problemelor existente în zona rurală identificată și reducerea discrepanțelor dintre aceasta și alte zone mai bine dezvoltate este necesar elaborarea și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către un parteneriat public-privat local, având ca punct de plecare nevoile locale și folosind potențialul existent în zonă. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonei este obligatorie acest lucru contribuind la realizarea unei dezvoltări reale, dinamice și permanente.

Programul LEADER este accesibil și în România prin intermediul Măsuri 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală din PNDR 2014 2020. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate prin programul LEADER din PNDR pentru perioada 2014 – 2020, parteneriatele public-private (potențiale GAL-uri) vor trebui să întocmească o Strategie de dezvoltare locală și să participe la un proces de selecție, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. După procesul de selecție, parteneriatele public-private (selectate), vor deveni oficial Grupuri de Acțiune Locală (GAL).

Parteneriatul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord format în urma semnării acordului de parteneriat dorește elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru teritoriul din județul Giurgiu acoperit de comunele: Clejani, Bucșani, Crevedia Mare, Grădinari și Buturugeni.

Teritoriul vizat de această strategie este situat în partea de SE a României, în mijlocul județului Giurgiu, având o suprafață de 313,95 km2 și o populație de 20593 locuitori.

Activitatea economică de bază în această zonă este agricultura, gradul de sărăcie este ridicat, populația se află în scădere, numărul unităților sanitare este redus și oferă servicii de slabă calitate, rata șomajului este în creștere. Toate aceste domenii vor fi prezentate și analizate în cadrul acestei strategii de dezvoltare.

În urma implementării strategiei de dezvoltare locală se urmărește a fi atinse următoarele obiective:

  • Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
  • Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite
  • Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier
  • Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale
  • Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

În vederea atingerii acestor obiectivelor se are în vedere și realizarea unor proiecte de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” din PNDR sau a altor surse de finanțare existente.

Arhivă versiuni

(documente scanate)

VERSIUNEA 4 SDL - Strategia de Dezvoltare Locală

VERSIUNEA 3 SDL - Strategia de Dezvoltare Locală

VERSIUNEA 2 SDL - Strategia de Dezvoltare Locală

VERSIUNEA 1 SDL - Strategia de Dezvoltare Locală

Anexe