1.DISPOZIȚII GENERALE

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor a fost stabilită în SDL în capitolul XI – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” și aprobată de AM, prin selecția strategiei. Procedura va fi publicat pe pagina web www.asociatiagiurgiunord.ro. Prevederile Regulamentului de Evaluare şi Selecţie respectă: Strategia de Dezvoltare Localã a Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord,  Ghidul de implementare a Submăsurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Manual de procedură pentru implementarea Submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL, Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală.

Procedura de evaluare și selecție la nivelul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord stabilește modul de realizare a activității de evaluare și selecție a cererilor de finanţare, de la depunerea acestora de către solicitant la Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord şi până la depunerea acestora spre evaluare la AFIR.  Selecția proiectelor se efectuează de către Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Proiectele depuse de solicitanți sunt evaluate de angajații GAL sau de către experții externalizați (dacă este cazul). Selecția proiectelor se realizează de către Comitetul de Selecție, format din 8 membri din cadrul parteneriatului. În cazul depunerii de contestații, acestea sunt evaluate de angajații GAL și de Comisia de Contestații, organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor.

Procedura de evaluare și selecție cuprinde informații referitoare la:

 • Informații legate de primirea proiectelor la Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, completarea dosarului cererii de finanțare și modalitatea de depunere a proiectului la GAL;
 • Informații privind evaluarea proiectelor la nivelul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord:
 • Verificarea conformității dosarului cererii de finanțare;
 • Verificarea eligibilității proiectului;
 • Verificarea pe teren a investiției propuse (dacă este cazul);
 • Verificarea criteriilor de selecție;
 • Prevederi privind solicitarea informațiilor suplimentare în etapa de evaluare.
 • Desfășurarea procesului de selecție a proiectelor:
 • Rapoartele de selecție și comunicarea rezultatelor;
 • Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor.
 • Modalitatea de depunere a dosarelor cererilor de finanțare selectate spre evaluare la OJFIR/CRFIR;

Formularele specifice măsurilor din SDL se găsesc pe pagina web www.asociatiagiurgiunord.ro, iar corespondența formularelor utilizate pentru măsurile din SDL cu formularele aferente măsurilor similare din PNDR 2014-2020 este precizată în Ghidul Solicitantului pentru fiecare măsură din SDL.

Prezenta procedură  se aplică tuturor măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, Programul LEADER, Submăsura 19.2.

În cazul unor modificări legislative naționale sau comunitare procedura de evaluare și selecție se va actualiza, urmând să fie publicată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

mai mult în fișierul PDF: