Prin Măsura M1/1C din SDL ”Formare profesională în domeniul legumicol” se urmărește pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL în domeniul legumicol astfel încât aceștia să capete sau să aprofundeze cunoștințele necesare cultivării legumelor în condiții optime și cu o rentabilitate cât mai mare …

GAL ADR Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înființează/modernizează un număr de ferme legumicole în spații protejate ce aduc valoare adăugată în zonă, creează locuri de muncă și diminuează migrația forței de muncă active …

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol; Acordă sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe piețele locale …

Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație; Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social …

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă…

Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare.