Formare profesională în domeniul agricol

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi: Furnizorii de formare profesională, entități publice, private sau ONG-uri care activează în domeniul formării profesionale și, după caz, prestează servicii de organizare activități de informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii

Beneficiari indirecţi: fermieri dinteritoriulGAL, potențiali beneficiary care au depus/urmează să depună o cerere de finanţare pe Măsura 2 „e Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” din SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord ,persoanele fizice din teritoriul GAL care sunt angajate/urmează să se angajeze într-o   exploatație agricolă finanţată prin Măsura 2 din SDL.

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Tipuri de acţiuni eligibile:

Acţiunile eligibile în cadrul acesteimăsuri sunt cele legate de formarea profesională a fermierilor din teritoriul GAL

  • Furnizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională în domeniile agricol, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor şi tematica cursurilor;
  • Organizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire a competențelor în domeniul agricolpe teme precum: dezvoltarea producției agricole, procesarea şi comercializarea produselor agricole, beneficiile asocierii producătorilor, integrarea producătorilor în lanţurile agroalimentare, gestionarea şi prevenţia riscurilor exploataţiilor agricole, dezvoltarea unor competenţe cheie necesare implementării unui management tehnologic și economic eficient, accesarea surselor de finanţare, acţiuni de protecţie a mediului şi conservarea biodiversităţii, alte teme în acord cu nivelul de pregătire și nevoile formare profesională ale grupului țintă, respectiv obiectivele măsurii;
  • Evaluarea nivelului de pregătire şi a nevoilor beneficiarilor finali pentru stabilirea tematicilor de curs;

Tipuri de acţiuni neeligibile:

Acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Beneficiari indirecți să fie din teritoriul GAL;

  • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii
  • Proiectul contribuie la protejarea mediului
  • Proiectul prezintă și tehnologii inovative;
  • Valoarea proiectului raportat la numărul de persoane instruite

Având în vedere faptul că operațiunea vizată nu este generatoare de venit cuantumul sprijinului va fi de 100% fără a se depăși valoarea eligibilă aferentă unui proiect de  10.768,83  euro.

  • Indicatori de rezultat – Numărul total al participanților instruiți – minim 14 persoane
  • Indicatori de rezultat specifici: locuri de muncă nou create  – 0 persoane