Formare profesională în domeniul agricol

Tipul măsurii:

Această măsură este

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4: i) Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectivele specifice / locale ale măsurii: pregătirea profesională în domeniul agricolal cetăţenilor din teritoriul GAL care vor sa înceapă/menţină o afacere în domeniu, sporirea competitivităţii pe piaţa agricolă, introducerea de tehnologii de cultivare inovative şi/sau prietenoase cu mediul înconjurător, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi economico-financiare ale fermierilor în vederea implementării unui management eficient al exploataţiilor, facilitarea transferului de cunoştinţe ale fermierilorreferitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole.

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art.14 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier

Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

Inovare

În cadrul cursurilor de formare vor fi prezentate şi metode noi şi tehnologii inovatoare de cultivare a legumelor/plantelor în vederea sporiri productivităţii şi competitivităţii fermelor de pe teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord.

Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea.

În cadrul cursurilor de formare vor fi prezentate şi metode şi tehnologii ecologice de cultivare a legumelor/plantelor care să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor si aerului şi să reducă consumul de apă.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M2/2A, M3/3A

Beneficiari direcţi ai măsuri M2/2A – „ Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” sunt incluşi în categoria de beneficiarilor indirecţi ai măsurilor M1/1C –„ Formare profesională în domeniul  agricol”şiM3/3A–„Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative”

Necesitatea acestei măsuri este data atât de nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL cât şi de analiza SWOT.

Având în vedere punctele tari evideţiate în analiza SWOT: fertilitatea solurilor şi relieful de campie, permit dezvoltarea agriculturii, clima calda favorizeaza agricultura, regim hidrografic generos ( raul Neajlov şi raul Arges cu afluenţii lor), populaţia tânără este mai numeroasă decât cea în vârstă, există  populaţie activă în special în sectoarul agicol, forţă de muncă ridicată şi relativ ieftină în comparaţie cu alte zone, punctele slabe: infrastructură educaţională de proastă calitate, şomaj ridicat, nivel redus de educaţie şi grad ridicat de analfabetizare, îmbatranirea populaţiei active în agricultură, oportunităţile: poziţionare în apropierea oraşelor Găeşti, Giurgiu şi Bucureşti ceea ce facilitează accesul locuitorilor la mari pieţe de desfacere, creşterea potenţialului agricol, facilitatea accesului la informaţii prin posibilităţile de organizare în zonă a unor cursuri de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe, posibilitatea de creştere a numărului de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei active) prin facilitarea accesului la finanţare a microintreprinderilor, promovarea, prin finanţări nerambursabile, a integrarii tinerilor in viaţa rurală, promovarea, prin finantare nerambursabile, a formării profesionale a fermierilor şi pentru combaterea ameninţărilor existente: tendinţa de îmbătrânire a populaţiei din cauza migrării forţei de muncă tinere în străinănate, migrarea populaţiei la oraşe, în special, din cauza lipsei de locuri de muncă, competiţie la nivel naţional din partea firmelor puternice, competiţie mondială care poate duce la creşterea importurilor, nivelul scăzut al cunoştinţelor, neglijarea sectorului agricol în favoarea altor sectoare se impune formarea profesională a celor care doresc să înceapă/ continue o afacere în domeniul  agricol pe teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord.

Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este data de faptul că numai având o bună pregătire în domeniu se pot înfiinţa/ menţine ferme legumicole/vegetale/mixte rentabile din punct de vedere economic care să reziste şi să producă valoare adăugată cât mai mare în condiţiile de concurenţă naţională şi internaţională existentă în acest moment pe piaţă.

Atât pentru tineri care încep o afacere în domeniul legumicol/agricol dar şi pentru cei mai în vârstă care au noţiunile de bază privind cultivarea legumelor /plantelor este necesară o pregătire în domeniul  agricol pentru cunoaşterea şi implementarea noilor tehnologii de plantare, udare, tratare, depozitare şi desfacere a producţiei obţinute, management, marketing

În ceea ce priveşte mediul şi clima cîştigul este pentru comunitate prin faptul că prin participarea la cursurile de formare fermierii vor învăţa tehnici ecologice de cultivare aplantelor care să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor şi aerului şi să reducă consumul de apă.

 Trimiteri la alte acte legislative

Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1242/2008, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;
Legislatie nationala: OG 129/2000, Hotărârea Guvernului nr.522/2003, Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003, Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004, Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi: Furnizorii de formare profesională, entități publice, private sau ONG-uri care activează în domeniul formării profesionale și, după caz, prestează servicii de organizare activități de informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii

Beneficiari indirecţi: fermieri dinteritoriulGAL, potențiali beneficiary care au depus/urmează să depună o cerere de finanţare pe Măsura 2 „e Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” din SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord ,persoanele fizice din teritoriul GAL care sunt angajate/urmează să se angajeze într-o   exploatație agricolă finanţată prin Măsura 2 din SDL.

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Tipuri de acţiuni eligibile:

Acţiunile eligibile în cadrul acesteimăsuri sunt cele legate de formarea profesională a fermierilor din teritoriul GAL

  • Furnizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională în domeniile agricol, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor şi tematica cursurilor;
  • Organizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire a competențelor în domeniul agricolpe teme precum: dezvoltarea producției agricole, procesarea şi comercializarea produselor agricole, beneficiile asocierii producătorilor, integrarea producătorilor în lanţurile agroalimentare, gestionarea şi prevenţia riscurilor exploataţiilor agricole, dezvoltarea unor competenţe cheie necesare implementării unui management tehnologic și economic eficient, accesarea surselor de finanţare, acţiuni de protecţie a mediului şi conservarea biodiversităţii, alte teme în acord cu nivelul de pregătire și nevoile formare profesională ale grupului țintă, respectiv obiectivele măsurii;
  • Evaluarea nivelului de pregătire şi a nevoilor beneficiarilor finali pentru stabilirea tematicilor de curs;

Tipuri de acţiuni neeligibile:

Acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Beneficiari indirecți să fie din teritoriul GAL;

  • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii
  • Proiectul contribuie la protejarea mediului
  • Proiectul prezintă și tehnologii inovative;
  • Valoarea proiectului raportat la numărul de persoane instruite

Având în vedere faptul că operațiunea vizată nu este generatoare de venit cuantumul sprijinului va fi de 100% fără a se depăși valoarea eligibilă aferentă unui proiect de  10.768,83  euro.

  • Indicatori de rezultat – Numărul total al participanților instruiți – minim 14 persoane
  • Indicatori de rezultat specifici: locuri de muncă nou create  – 0 persoane