Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL - versiunea 2019

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă
activă în perioada 10 iulie - 30 septembrie 2019

Anunt prelungire 19.09.2019


Data publicării 19 septembrie 2019

Anunt prelungire 22.08.2019


Data publicării 22 august 2019

Anunt prelungire 07.08.2019


Data publicării 07 august 2019

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

DESCARCĂ: Ghid M2/2A


Data publicării 02 iulie 2019

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 2 din SDL “Spriijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de muncă active (în special a tinerilor) spre zonele urbane sau spre străinătate. Alte exploatații agricole din teritoriul GAL vor putea deveni viabile și vor putea să își valorifice producția obținută la nivel de fermă. Deşi nevoile în zona GAL sunt multe şi diversificate s-a ales această măsură de sprijin deoarece cu o investiţie financiară destul de redusă, pe o suprafaţă de teren relativ mica, se pot obţine profituri considerabile. Deasemenea s-a avut în vedere şi pieţele de desfacere apropiate dar şi schimbările climaterice care nu permit obţinerea de recolte bogate în spaţii neprotejate.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi:

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiari indirecţi: populaţia din zonă, entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale, beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1/1C din cadrul SDL

Sprijin sub formă de sumă forfetară pe baza  unui plan de afaceriîn două tranșe.

Nu se acordă sume intermediare.

Cuantumul sprijinului va fi de 100% și se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe de plată, astfel:

 • Prima tranșă – 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
 • A doua tranșă – 10 % din cunatumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect.

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului prezentate în planul de afaceri, pot fi eligibile.

Tipuri de acţiuni neeligibile:

Achiziţia de clădiri, construcția și modernizarea locuinței, investitii care nu au legatura cu obiectulde activitate pentru care se solicita sprijin, alte acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute înSDL.

  Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu

prevederile HG Nr. 226/2015. În vederea moderrnizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt

permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand

Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni;

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR.

 

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Sediul social, punctul/punctele de lucru şi localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL;
 • Investiția să se realizeze în teritoriulGAL;
 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploataţiei prin comercializarea producţiei proprii în procent de minim 10% din valoarea primei tranşe de plată,
 • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 999 € SO (valoarea producției standard)
 • Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii
 • Proiectul include elemente inovative;
 • Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor de mediu şi climă; Numărul locurilor de muncă create si menţinute
 • Solicitantul este inscris intr-o formă asociativă

Având în vedere necesitatea înfiinţării /dezvoltării unor ferme legumicole/ vegetale/ zootehnice viabile, nevoile identificate în teritoriu şi analiza SWOT existentă, s-a considerat ca nivelul de sprijin optim este de maxim 15.000 euro, acordat sub forma unei sume forfetare, în două tranşe. Nu se acorda sume intermediare.

Valoarea sprijinului nerambursabil: maxim 15.000 euro.

Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si/sau dezvoltarea fermelor va fi de maxim 100% şi se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel:

 • Prima tranşă – 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei deFinanțare;
 • a doua tranşă -10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect.

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

 • Indicatori de rezultat – număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniţi: minim 14
 • Indicatori de rezultat specifici-locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite: minim 6