Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

Descrierea generală a măsurii

Măsura M3/3A „Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative” este introdusă în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în urma analizei SWOT a zonei și a centralizării nevoilor exprimate de cei chestionați.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • O formă asociativă (asociație, fundație, federație, cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă a fermelor legumicole și care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Beneficiari indirecți:

 • Legumicultorii din teritoriul GAL, membri actuali sau viitori ai formei asociative
 • Legumicultorii finanțați de către GAL în cadrul masuri M2/2A

Sprijin sub forma unei sume forfetare, în două tranșe. Nu se acorda sume intermediare. Cuantumul sprijinului va fi de maxim 100% și se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe de plată, astfel:

 • prima tranșă 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
 • a doua tranșă – 10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect.

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea și/sau funcționarea unei forme asociative (asociație, fundație, federație, cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă a fermelor legumicole și care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord;
 • Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol;
 • Acțiuni de cooperare și investiții tangibile și/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale și a dezvoltării acestora;
 • Activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare (cu produse alimentare) ți la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri;
 • Abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile și conservarea peisajelor agricole;
 • Acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea;
 • Orice altă acțiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Acțiunile care nu sunt în concordanță cu prezenta fișă și care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa în Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

 • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Proiectul să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin măsură.
 • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectul contribuie la protejarea mediului;
 • Proiectul prezintă și tehnologii inovative;
 • Valoarea proiectului raportat la numărul de ferme sprijinite;
 • Având în vedere consultările realizate în teritoriu GAL, analiza SWOT, discuțiile între parteneri și nevoile identificate a rezultat nevoia stimulării asocierii și organizării sectorului legumicol, fiind propuse și estimate activități utile și necesare formelor asociative.
 • Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsă între 5.000 și 50.000 euro.
 • Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, având în vedere faptul că proiectul este negenerator de venit.
 • Indicatoriderezultat:Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum şi la grupuri/ organizaţii de producători : minim 7
 • Indicatori de rezultat specifici: locuri de munca nou create: 0