Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative

Tipul măsurii:

Această măsură este

Descrierea generală a măsurii

Măsura M3/3A „Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative” este introdusă în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în urma analizei SWOT a zonei și a centralizării nevoilor exprimate de cei chestionați.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013: i) Favorizarea competitivității agriculturii

Obiectivele specifice / locale ale măsurii:

 • Această măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective locale:
 •  Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol;
 • Acordă sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe piețele locale;
 • Sprijină activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
 • Presupune abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficientă a apei și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Asigură un buget de funcționare pentru activitățile de interes colectiv.

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr. 1 305/2013:

 • P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
 • Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Cooperare

Contribuția la domeniul de intervenție prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr. 1305/2013: 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

 • Inovare: Va fi sprijinită atragerea și utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul legumicol, conducând la creșterea gradului de inovare din sector. Prin cooperare din cadrul formei asociative sprijinite, micii producători pot identifica modalități inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii și de atragere a unor noi categorii de consumatori.
 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Se va încuraja folosirea de metode și tehnologii ecologice de cultivare a legumelor care să fie prietenoase cu mediul înconjurător și care să contribuie la diminuarea poluări solurilor si aerului și să reducă consumul de apă.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M2/2A, M3/3A Beneficiari direcți ai măsuri M2/2A – „Sprijinirea înființării și modernizării de ferme legumicole în spații protejate” sunt incluși în categoria de beneficiarilor direcți ai măsurilor M1/1C – Formare profesională în domeniul legumicol” și M3/3A – „Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative”.  Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/3A contribuie la realizarea PI : Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale alături de M1/1C.

Având în vedere punctele tari: omogenitate teritorială, fertilitatea solurilor și relieful de câmpie, permit dezvoltarea agriculturii, clima calda favorizează agricultura, regim hidrografic generos (râul Neajlov și râul Argeș cu afluenții lor), rețea rutieră, situarea teritoriului in preajma a importante centre urbane: București, Giurgiu, Găești, există populație activă în special în sectorul agricol, forță de muncă ridicată și relativ ieftină în comparație cu alte zone, punctele slabe: șomaj ridicat, nivelul redus de asociativitate al micilor producători agricoli, sectorul microîntreprinderilor subdezvoltat, la fel ca și sectoarele de comerț și servicii, oportunitățile: posibilități de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea unor mari piețe urbane, posibilități de dezvoltare economică prin constituirea grupurilor de acțiune locală în zonă și, astfel, facilitatea accesului la finanțare a micilor întreprinzători, programe de înființare și funcționare a formelor asociative, posibilități de dezvoltare economică prin accesarea altor surse de finanțare nerambursabilă și amenințările: competiție la nivel național din partea firmelor puternice, monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, pentru anumite produse sau servicii, competiție mondială care poate duce la creșterea importurilor se impune stimularea înființării/ funcționării formelor asociative putea răspunde preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitățile de promovare trebuie îmbunătățite. Prin cooperare, micii producători din domeniul legumicol au oportunitatea de a identifica noi modalități de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii și de atragere a unor noi categorii de consumatori, obținând venituri mai mari.

Valoarea adăugată a măsurii

Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative va ajuta micile ferme legumicole din zonă să devină profitabile și să genereze noi locuri de muncă în primul rând datorită facilitării accesului la informații și la noi piețe de desfacere. Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și piețe locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului legumicol din zonă. Prin cooperare și promovare comună, micii producători legumicoli pot identifica noi modalități de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii și de atragere a unor noi categorii de consumatori. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în sectorul legumicol din zonă, dar și cooperarea dintre producători și producătorii de inputuri, procesatori, comercianți.

Trimiteri la alte acte legislative
 • Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361 ICE din 6 mai 2003, 
 • Legislație națională: O.G. nr. 44/ 2008, OG nr. 26/2000

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • O formă asociativă (asociație, fundație, federație, cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă a fermelor legumicole și care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Beneficiari indirecți:

 • Legumicultorii din teritoriul GAL, membri actuali sau viitori ai formei asociative
 • Legumicultorii finanțați de către GAL în cadrul masuri M2/2A

Sprijin sub forma unei sume forfetare, în două tranșe. Nu se acorda sume intermediare. Cuantumul sprijinului va fi de maxim 100% și se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe de plată, astfel:

 • prima tranșă 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
 • a doua tranșă – 10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect.

În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea și/sau funcționarea unei forme asociative (asociație, fundație, federație, cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă a fermelor legumicole și care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord;
 • Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol;
 • Acțiuni de cooperare și investiții tangibile și/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale și a dezvoltării acestora;
 • Activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare (cu produse alimentare) ți la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri;
 • Abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile și conservarea peisajelor agricole;
 • Acțiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea;
 • Orice altă acțiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Acțiunile care nu sunt în concordanță cu prezenta fișă și care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa în Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

 • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Proiectul să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin măsură.
 • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectul contribuie la protejarea mediului;
 • Proiectul prezintă și tehnologii inovative;
 • Valoarea proiectului raportat la numărul de ferme sprijinite;
 • Având în vedere consultările realizate în teritoriu GAL, analiza SWOT, discuțiile între parteneri și nevoile identificate a rezultat nevoia stimulării asocierii și organizării sectorului legumicol, fiind propuse și estimate activități utile și necesare formelor asociative.
 • Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsă între 5.000 și 50.000 euro.
 • Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, având în vedere faptul că proiectul este negenerator de venit.
 • Indicatoriderezultat:Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum şi la grupuri/ organizaţii de producători : minim 7
 • Indicatori de rezultat specifici: locuri de munca nou create: 0