Investiții în infrastructura socială

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă
a fost activă în perioada 10 iulie - 31 octombrie 2019

Anunt prelungire 27.09.2019


Data publicării 27 septembrie 2019

Anunt prelungire 09.09.2019


Data publicării 09 septembrie 2019

Anunt prelungire 07.08.2019


Data publicării 07 august 2019

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

DESCARCĂ: Ghid M4/6B


Data publicării 02 iulie 2019

Descrierea generală a măsurii

Având în vedere analiza SWOT și nevoile identificate în teritoriu în urma acțiunilor de consultare și a întâlnirilor avute s-a considerat necesar și oportun introducerea acestei măsuri în SDL GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi: comunele din teritoriul GAL şi asociaţiile acestora, instituţii publice cu atribuţii în domeniul social, unitati de cult conform legislaţiei în vigoare, ONG-uri, Grupuri de Acţiune Locală (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes (se aplică măsuri de evitare a conflictelor deinterese), Furnizori de servicii sociale

Beneficiari indirecţi: populaţia locală defavorizată, inclusiv minoritatea romă

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea / Modernizarea și/sau Dotarea centrelor comunitare de zi fără cazare permanentă: centru comunitar pentru copii / persoane vârstnice Ialte categorii, care fac parte din populația marginalizată, inclusiv minoritatea roma etc.
 • Înființarea / Modernizarea și/sau Dotarea oricărui tip de infrastructură socială care se adresează și minorității rome
 • Acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevăzute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale, cu excepția serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastucturii de tip rezidențial).
 • achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile propuse;

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Investiții în centre rezidențiale cu cazare permanent;

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

 • Solicitantul sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; Investiția să se realizeze în teritoriul GAL.
 • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectele care prevăd obținerea de sprijin nerambursabil în cadrul POCU pentru pachetul „soft” care se referă la costurile de funcționare ale investiției pe durata implementării;
 • Numărul de persoane din categoriile marginalizate sprijinite; – Soluții inovative/prietenoase cu mediul;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanţii sectorului public,privat şi societate civilă în ceea ce priveşte incluziunea socială a minorităţii rome şi a grupurilor marginalizate şi urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de trai în teritoriul GAL s-a stabilit intensitatea şi cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura.

Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 – 111.776,23euro/proiect, iar intensitatea este în funcţie de tipul activităţilor astfel:

 • 100% pentru investitii negeneratoare devenit
 • 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică

90% pentru investitii generatoare de venit pentru susţinerea cheltuielilor eligibile din proiect.

 • Indicatoriderezultat-Populația netă care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: minim 50 persoane
 • Indicatoriderezultatspecifici-Locuri de muncă nou create: 0