Investiții în infrastructura socială

Tipul măsurii:

Această măsură este
activă în perioada 10 iulie - 31 octombrie 2019

Anunt prelungire 27.09.2019


Data publicării 27 septembrie 2019

Anunt prelungire 09.09.2019


Data publicării 09 septembrie 2019

Anunt prelungire 07.08.2019


Data publicării 07 august 2019

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

DESCARCĂ: Ghid M4/6B


Data publicării 02 iulie 2019

DESCARCĂ: 1. Anexa 1.Cerere de finantare 4_6B


Data publicării 02 iulie 2019

Descrierea generală a măsurii

Având în vedere analiza SWOT și nevoile identificate în teritoriu în urma acțiunilor de consultare și a întâlnirilor avute s-a considerat necesar și oportun introducerea acestei măsuri în SDL GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg (UE) 1305/201 3, art. 4: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectivele specific (locale) ale măsurii:

 • Integrarea comunităților rome în societate;
 • Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație;
 • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și a copiilor ale căror familii au venituri reduse;
 • Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social.

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Contribuţia la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Inovare

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin găsirea şi implementarea de soluţii noi în asigurarea condiţiilor favorabile pentru integrarea socio – culturala.

Protecţia mediului şi atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea

În cadrul acestei măsuri se are în vedere şi finanţarea de acţiuni care să contribuie la reducereaconsumuluideenergieelectricăprinfolosireasurseloralternativedeproducerea acesteiaşiacţiunideconştientizareapupulaţieicuprivirelaimportanţaprotecţieimediului înconjurător.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Măsura 4 / 6B “Investiţii în infrastructura socială” este complementară cu Măsura 5 / 6B “Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale” beneficiari direcţi ai primei măsuri fiind beneficiari indirecţi la măsura a doua.

Sinergia cu alte masuri din SDL: Prioritatea 6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” este realizată prin trei măsuri: Măsura 4/6B“Investiţii în infrastructura social㔺i Măsura 5/6B “Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării  locale în zonele rurale”,  Măsura 6/6A “Sprijin  pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

S-a avut în vedere punctele tari: omogenitate teritorială, număr mare al copiilor înscriși la școală, existența în fiecare comună a unui dispensar în care își desfășoară activitatea un medic de familie, existența programelor guvernamentale de sprijinire a persoanelor fără venit, existența la nivelul fiecărei primării a unui departament de asistență social și punctele slabe: servicii sociale deficitare, infrastructură educațională de proastă calitate, forță de muncă ce asigură serviciile din zonă slab calificată (educaționale, medicale, sociale),participare socială redusă, nivel redus de educație și grad ridicat de analfabetism, descentralizare administrativă redusă, învățământ liceal sporadic, venituri relativ mici comparativ cu alte zone, nivel redus de implicare a instituțiilor locale în activitățile sociale ale zonei din lipsa fondurilor, cămine culturale dotate insuficient sau necorespunzător, dispensare comunale slab dezvoltate, școli dotate slab sau personal slab pregătit, lipsa căminelor de bătrâni și a centrelor de copii în zonă, inexistența spațiilor de recreere, identificate în teritoriu dar mai ales oportunitățile: promovarea, prin finanțări nerambursabile, a integrării tinerilor în viața rurală, stimularea societății civile să aibă inițiative în dezvoltarea socială a zonei, și amenințărilor externe: riscul apariției bolilor pe fondul sărăciei și a consumului de alcool, creșterea migrării populației din cauza calității slabe a serviciilor esențiale: învățământ și sănătate, posibilități limitate de desfășurare a activităților sportive și culturale în zonă, deteriorarea continuă a infrastructurii sociale publice.

De asemenea, datorită faptului că în teritoriul GAL există comunități importante de populație romă (în Clejani 615 persoane de etnie romă declarate reprezentând 16,5% din total populație, în Crevedia Mare 368 persoane de etnie romă declarate reprezentând 7,05% din total populație, în Buturugeni 253 persoane de etnie romă declarate reprezentând 6,20% din total populație), prin intermediul acestei măsuri se urmărește și integrarea minorități rome.

Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este data de acțiunile prin care se oferă copiilor din medii defavorizate condiții de educație și supraveghere după orele de școală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabilă a vieții de alte atracții, de incultură și lene intelectuală, rezultând mai târziu un infractor sau un adult slab pregătit, fără dorință de muncă și abonat pe viață la asistență social și la protecția statului.

De asemenea, din acțiunile care sprijină integrarea minorităților rome în societate reiese valoarea adăugată a acestei măsuri.

Trimiteri la alte acte legislative
 • Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361 ICE din 6 mai 2003,
 • Legislație națională: HG nr. 383/2015, Legea nr. 197/2012, Legea nr. 215/2001 , OUG nr. 26/2000, Legea nr. 292 din 2011.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi: comunele din teritoriul GAL şi asociaţiile acestora, instituţii publice cu atribuţii în domeniul social, unitati de cult conform legislaţiei în vigoare, ONG-uri, Grupuri de Acţiune Locală (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes (se aplică măsuri de evitare a conflictelor deinterese), Furnizori de servicii sociale

Beneficiari indirecţi: populaţia locală defavorizată, inclusiv minoritatea romă

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea / Modernizarea și/sau Dotarea centrelor comunitare de zi fără cazare permanentă: centru comunitar pentru copii / persoane vârstnice Ialte categorii, care fac parte din populația marginalizată, inclusiv minoritatea roma etc.
 • Înființarea / Modernizarea și/sau Dotarea oricărui tip de infrastructură socială care se adresează și minorității rome
 • Acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevăzute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale, cu excepția serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastucturii de tip rezidențial).
 • achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile propuse;

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Investiții în centre rezidențiale cu cazare permanent;

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

 • Solicitantul sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; Investiția să se realizeze în teritoriul GAL.
 • Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectele care prevăd obținerea de sprijin nerambursabil în cadrul POCU pentru pachetul „soft” care se referă la costurile de funcționare ale investiției pe durata implementării;
 • Numărul de persoane din categoriile marginalizate sprijinite; – Soluții inovative/prietenoase cu mediul;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanţii sectorului public,privat şi societate civilă în ceea ce priveşte incluziunea socială a minorităţii rome şi a grupurilor marginalizate şi urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de trai în teritoriul GAL s-a stabilit intensitatea şi cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura.

Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 – 111.776,23euro/proiect, iar intensitatea este în funcţie de tipul activităţilor astfel:

 • 100% pentru investitii negeneratoare devenit
 • 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică

90% pentru investitii generatoare de venit pentru susţinerea cheltuielilor eligibile din proiect.

 • Indicatoriderezultat-Populația netă care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: minim 50 persoane
 • Indicatoriderezultatspecifici-Locuri de muncă nou create: 0