Investiții în infrastructura socială

Tipul măsurii:

Descrierea generală a măsurii

Având în vedere analiza SWOT și nevoile identificate în teritoriu în urma acțiunilor de consultare și a întâlnirilor avute s-a considerat necesar și oportun introducerea acestei măsuri în SDL GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg (UE) 1305/201 3, art. 4: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectivele specific (locale) ale măsurii:

  • Integrarea comunităților rome în societate;
  • Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație;
  • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și a copiilor ale căror familii au venituri reduse;
  • Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social.

Arhive măsură