Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă
activă în 20 septembrie - 21 octombrie 2019

Apel de selectie nr. 2/2019


Data publicării 13.09.2019
Varianta simplificată

Apel de selectie nr. 2/2019


Data publicării 13.09.2019
Varianta detaliată

Descrierea generală a măsurii

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • autorități publice locale și asociațiile acestora,
 • unități de cult conform legislației naționale în vigoare,
 • ONG-uri.

Beneficiari indirecți:

 • Populația locală.

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, etc.);
 • Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
 • Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
 • Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor (buldo excavatoare, mini excavatoare, utilaje de stins incendii, etc).
 • Modernizarea/dotarea și/sau reabilitarea termică a clădirilor și instituțiilor publice. Înființarea și modernizarea/dotarea grădinițelor și a infrastructurii de tip afterschool.
 • Investiții în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale (modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; achiziție costume populare tradiționale; restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale);
 • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (amenajare piață, târg, etc.);
 • Orice altă acțiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Acțiuni care nu contribuie la atingerea nici unui obiectiv din aceasta măsură

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

 • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;
 • Investiția să se realizeze în teritoriul GAL
 • Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectul include elemente inovative;
 • Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor transversale mediu şi climă;

Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanții sectorului public, privat și societate civilă în ceea ce privește incluziunea socială a minorității rome și a grupurilor marginalizate și urmărind îmbunătățirea condițiilor de trai în teritoriul GAL s-a stabilit intensitatea și cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta măsură.

Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 – 100.000 euro/proiect, iar intensitatea este în funcție de tipul activităților astfel:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru susținerea cheltuielilor eligibile din proiect.
 • Indicatori de rezultat – Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2000 locuitori