Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Tipul măsurii:

Această măsură este
activă în 20 septembrie - 21 octombrie 2019

Apel de selectie nr. 2/2019


Data publicării 13.09.2019
Varianta simplificată

Apel de selectie nr. 2/2019


Data publicării 13.09.2019
Varianta detaliată

Descrierea generală a măsurii

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art.4: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectivele specifice / locale ale măsurii – Această măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;
 • Crearea, dotarea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor publice locale de bază destinate populației;
 • Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere;
 • Promovarea investițiilor în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale;
 • Reducerea gradului de saracie;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
 • Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

Contribuția la domeniul de intervenție prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr. 1305/2013: 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Contribuția la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:

 • Inovare – Se vor încuraja investițiile ce vizează introducerea de tehnologii și echipamente cu caracter inovator care au ca scop îmbunătățirea serviciilor locale.
 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – Se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică prin economisirea energiei.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 5 / 6B ”Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale” este complementară cu Măsura 4 / 6B ”Investiții în infrastructura socială”, beneficiari direcți ai măsuri 4 / 6B fiind beneficiari indirecți la măsura 5 / 6B.  Sinergia cu alte masuri din SDL: Prioritatea 6 – ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” este realizată prin două măsuri: Măsura 4 / 6B ”lnvestiții în infrastructura socială” și Măsura 5 / 6B ”Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

S-a avut în vedere următoarele puncte tari: omogenitate teritorială, număr mare al copiilor înscriși la școală, existența în fiecare comună a unui dispensar în care își desfășoară activitatea un medic de familie, existența programelor guvernamentale de sprijinire a persoanelor fără venit, existența la nivelul fiecărei primării a unui departament de asistență social, puncte slabe: servicii sociale deficitare, infrastructură educațională de proastă calitate, forță de muncă ce asigură serviciile din zonă slab calificată (educaționale, medicale, sociale), participare socială redusă, nivel redus de educație și grad ridicat de analfabetism, descentralizare administrativă redusă, învățământ liceal sporadic, venituri relativ mici comparativ cu alte zone, nivel redus de implicare a instituțiilor locale în activitățile sociale ale zonei din lipsa fondurilor, cămine culturale dotate insuficient sau necorespunzător, dispensare comunale slab dezvoltate, școli dotate slab sau personal slab pregătit, lipsa căminelor de bătrâni și a centrelor de copii în zonă, inexistența spațiilor de recreere, a oportunităților: promovarea, prin finanțări nerambursabile, a integrării tinerilor în viața rurală, stimularea societății civile să aibă inițiative în dezvoltarea socială a zonei, accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea și dotarea instituțiilor publice locale: școli, dispensare comunale, cămine culturale, alte clădiri de interes public local și a amenințărilor externe: riscul apariției bolilor pe fondul sărăciei și a consumului de alcool, creșterea migrării populației din cauza calității slabe a serviciilor esențiale: învățământ și sănătate, posibilități limitate de desfășurare a activităților sportive și culturale în zonă, dificultăți întâmpinate în accesarea fondurilor nerambursabile datorita lipsei cunoștințelor în domeniu, deteriorarea continuă a infrastructurii sociale publice, identificate în teritoriul prin analiza SWOT.
Valoarea adăugată a măsurii

Analizând nevoile identificate și analiza SWOT a zonei reiese că infrastructura de bază este subdezvoltată, împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se răspunde nevoilor din zonă în ceea ce privește infrastructura și serviciile de bază fără de care nu este posibilă dezvoltarea socială și economică a teritoriului GAL.

Trimiteri la alte acte legislative
 • Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Reg. (CE) nr. 1407/2013;
 • Legislație națională: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 422/2001, Legea nr 489/2006, Hotărârea de Guvern Nr. 226/2015.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • autorități publice locale și asociațiile acestora,
 • unități de cult conform legislației naționale în vigoare,
 • ONG-uri.

Beneficiari indirecți:

 • Populația locală.

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți competente.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, etc.);
 • Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
 • Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
 • Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor (buldo excavatoare, mini excavatoare, utilaje de stins incendii, etc).
 • Modernizarea/dotarea și/sau reabilitarea termică a clădirilor și instituțiilor publice. Înființarea și modernizarea/dotarea grădinițelor și a infrastructurii de tip afterschool.
 • Investiții în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale (modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; achiziție costume populare tradiționale; restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale);
 • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (amenajare piață, târg, etc.);
 • Orice altă acțiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

 • Acțiuni care nu contribuie la atingerea nici unui obiectiv din aceasta măsură

Lista acțiunilor și costurilor eligibile și neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

 • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;
 • Investiția să se realizeze în teritoriul GAL
 • Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectul include elemente inovative;
 • Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor transversale mediu şi climă;

Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanții sectorului public, privat și societate civilă în ceea ce privește incluziunea socială a minorității rome și a grupurilor marginalizate și urmărind îmbunătățirea condițiilor de trai în teritoriul GAL s-a stabilit intensitatea și cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta măsură.

Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 – 100.000 euro/proiect, iar intensitatea este în funcție de tipul activităților astfel:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru susținerea cheltuielilor eligibile din proiect.
 • Indicatori de rezultat – Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2000 locuitori

Arhive masură