Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL

Tipul măsurii:

Această măsură este
activă în perioada 15 martie - 15 august 2019

Anunt prelungire 12.07.2019


Data publicării 12 iulie 2019

Anunt prelungire 12.06.2019


Data publicării 12 iunie 2019

Anunt prelungire 13.05.2019


Data publicării 13 mai 2019

Anunt prelungire 11.04.2019


Data publicării 11 aprilie 2019

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

DESCARCĂ: Ghid M 6_6A februarie 2019 PDF


Data publicării 07 martie 2019

Descrierea generală a măsurii

Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

Obiectivele specifice / locale ale măsurii: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi  și întreprinderi mici în sectorul non-agricol; Stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL; Crearea de noi locuri de muncă și reducerea sărăciei; Reducerea diferențelor dintre mediul urban și rural.

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la  art.5,  Reg.(UE)  nr.1305/2013:  P6 — Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art.19, alin. (1) lit a) pct. (ii) din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 6A. Facilitarea diversificării, aînființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Contribuţia la următoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

Inovare

În cadrul acestei măsuri se are în vedere încurajarea introducerii de tehnologii noi şi inovative în vederea sporirii productivităţii întreprinderilor sprijinite prin SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord.

Protectia mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Se va încuraja folosirea de metode şi tehnologii ecologice în procesul de producție care să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor și aerului şi să reducă consumul de apă.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: –

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M5 (DI 6B)

Mediul de afaceri din teritoriul GAL va fi susținut, prin încurajarea de investiții în activități noi non-agricole sau prin diversificarea activităților economice ale firmelor cu profil agricol. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole fie pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), fie pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Datorită interesului crescut din partea potențialilor beneficiari pentru înființarea unei activități neagricole, ne propunem să finanțăm cât mai multe afaceri noi în domeniul serviciilor și producției, care vor avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea teritoriului. Măsura contribuie la: crearea locurilor de muncă, la diversificarea economiei rurale, la creșterea veniturilor populaţiei rurale și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale, reducerea migrației din mediul rural, oferirea unor servicii și produse locale.

Valoarea adăugată a măsurii

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar se va aduce contribuție dezvoltării economiei locale, prin stimularea activităţilor economice noi în domeniul serviciilor pentru populaţie/producție, crearea de noi locuri de muncă.

Trimiteri la alte acte legislative
 • Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii; Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1305/2013; Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008, Reg.(UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) nr. 808/2014

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Beneficiarii indirecți:

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Populația care va beneficia de noile servicii/produse;
 • Agenții economici, instituțiile publice.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități non-agricole pe baza unui plan de afaceri .

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de operațiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare care vor fi prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex: fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc.)

Acțiuni neeligibile:

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
 • cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR;

 • Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili;
 • Solicitantul trebuie să își desfasoare activitatea aferenta investiției finanțate în teritoriul GAL;
 • Solicitantul va prezenta un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților non-agricole;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Înaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minimum 15% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementarii planului de afaceri);
 • Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii;
 • Proiectul include elemente inovative;
 • Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor de mediu şi climă;
 • Numărul locurilor de muncă nou create.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Cuantumul sprijinului este de 50.000,00 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri.

Sprijinul se va acorda sub formă de primpă în două tranșe, astfel:

 • 90% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finanțare;
 • 10% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul implementarii corecte precum și plata ultimei transe.

În cazul neîndeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

 • Indicatori de rezultat: Numărul de locuri de muncă create – 8;