Grupul de Acțiune Locală Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, Județul Giurgiu, care implementeazã CONTRACTUL DE FINANȚARE SUBSECVENT NR.1: Nr.C19401220011631910943/ 30.12.2016, în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de animare și funcționare” din cadrul Sub Măsurii 19.4, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin finanțarea LEADER, anunță începerea întâlnirilor de animare a teritoriului dedicate publicului interesat asupra activităților și oportunităților oferite de GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord  potențialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului. Acțiunile se vor desfășura la nivelul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale componente, în spații puse la dispoziție de autoritățile publice locale, conform programului de activități: 

Întâlnirile cu caracter public vor fi adresate, în primul rând, populației active din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, ce dorește să își dezvolte activitățile agricole, zootehnice, meșteșugărești etc. (fermieri, cooperative, grupuri de producători, parteneriate, micro întreprinderi și întreprinderi agricole sau neagricole mici existente sau nou înființate), prin obținerea de fonduri nerambursabile, pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei sesiuni de proiecte ce vor fi lansate. În cadrul activităților vor fi prezentate: 

Codul Măsurii: M1/1C
Tipul Măsurii: Servicii
Suma alocată: 20962,25 Euro

Prin Măsura M1/1C din SDL ”Formare profesională în domeniul legumicol” se urmărește pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL în domeniul legumicol astfel încât aceștia să capete sau să aprofundeze cunoștințele necesare cultivării legumelor în condiții optime și cu o rentabilitate cât mai mare …

Codul Măsurii: M2/2A
Tipul Măsurii: Sprijin Forfetar
Suma alocată : 384305,34 EURO

GAL ADR Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înființează/modernizează un număr de ferme legumicole în spații protejate ce aduc valoare adăugată în zonă, creează locuri de muncă și diminuează migrația forței de muncă active …

Codul Măsurii: M3/3A
Tipul măsurii: Sprijin Forfetar
Suma alocată: 41924 euro

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol; Acordă sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe piețele locale …

Codul Măsurii: M4/6B
Tipul măsurii: Investiții
Suma alocată: 111776,28 Euro

Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație; Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social …

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale; crearea, dotarea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor publice locale de bază destinate populației …

Codul Măsurii: M5/6B
Tipul măsurii: Investiții
 Suma alocată: 559010,87 Euro

Persoană de contact:

  • Elena Marin – manager proiect – Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
  • Telefon: 0742 141 000,
  • web: asociatiagiurgiunord.ro
  • email: gal.gr.nord@gmail.com